Tổng số 13 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / S552M
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / Đ103T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 959.7041 / S111M
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / Đ103TH
  Loại CSDL: Sách bộ - BG chung
 • 5.
  Tác giả: Đặng, Việt Thủy
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / N114M
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Đặng, Việt Thủy
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / Đ103TH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Nam Hà
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb.Hà Nội, 2005
  Ký hiệu xếp giá: V24,895.9223 / M118TR,M118TR
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Thông tin xuất bản: H.: Công an nhân dân, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 355(V) / Đ103TH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Tường Hữu
  Thông tin xuất bản: H.: Công an nhân dân, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 9(VM) / S550TH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Tác giả: Trương Lợi Hoa
  Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 9(V)24,959.7043 / C514CH,C514CH
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất