Tổng số 9 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Gia Bảo
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 751.7 / V200CH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Lê, Chí Dũng
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / TH205C
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 294.3444 / Đ108P
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Tác giả: Cruz, Camilo
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 158.1 / NG112X
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Tác giả: Nguyễn, Anh Phong
  Thông tin xuất bản: Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / L104C
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn, Nhật Ánh
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 895.922334 / PH431T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Phùng Tiết
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / N462K
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Đỗ, Phấn
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / V116M
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Huỳnh, Tôn Nghĩa
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 005.7565 / H561D
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất