...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017
Ký hiệu xếp giá: 320.109597 / X126D
Mô tả vật lý: 247tr., 19cm
Chủ đề: Văn kiện Đảng; Nhà nước; Pháp quyền
Tóm tắt: Viết về quan điểm của Đảng, quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN qua 30 năm đổi mới ở VN; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình mới.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất