...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / Đ455C
Mô tả vật lý: 599tr., 24cm
Chủ đề: Sự nghiệp; Tiểu sử; Người lãnh đạo; Tổng bí thư
Tóm tắt: Phản ánh toàn diện, có hệ thống cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều phương diện. Tập trung làm rõ những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chiến lược cách mạng ở những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất