...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Ký hiệu xếp giá: 959.7049092 / Đ455C
Mô tả vật lý: 599tr., 24cm
Chủ đề: Cuộc đời; Sự nghiệp; Tổng bí thư; Trường Chinh
Tóm tắt: Gồm các bài viết tại hội thảo khoa học về đồng chí Trường Chinh một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định; phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, chính trị...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất