...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Quang Thưởng
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Ký hiệu xếp giá: 068.59703 / T550Đ
Mô tả vật lý: 1380tr., 27cm
Chủ đề: Từ điển; Công tác tổ chức
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại. Mỗi tổ chức, như các ban của Đảng, các bộ của chính phủ, được trình bày quá trình ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, nơi đóng trụ sở và hoạt động trên cơ sở quyết định, luật, nghị định do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất