...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trịnh, Tiến Việt
Thông tin xb: Hà Nội: Tư pháp, 2016
Ký hiệu xếp giá: 364.404509597 / L600T
Mô tả vật lý: 520tr., 21cm
Chủ đề: Sách chuyên khảo; Tội phạm
Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; tính cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; quá trình hình thành và phát triển lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên thế giới và Việt Nam...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất