...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Châu, Úy Hoa
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia sự thật, 2017
Ký hiệu xếp giá: 070.5 / TR527T
Mô tả vật lý: 670tr., 24cm
Chủ đề: Nhà xuất bản và xuất bản--Việt Nam; Truyền thông số--Việt Nam
Tóm tắt: Bao gồm 8 chương như: Tiến bộ kỹ thuật và sự phát triển của ngành xuất bản; Thay đổi trong truyền thông số và phương thức đọc; Truyền thông số và ấn phẩm truyền thống; Xuất bản số và quản lý xuất bản; Truyền thông số và quản lý xuất bản;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất