...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Minh Đoan
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Ký hiệu xếp giá: 342.59704 / C460C
Mô tả vật lý: 351tr., 21cm
Chủ đề: Quyền lập pháp--Việt Nam; Pháp luật--Việt Nam
Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất