...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ, Đình Hòe
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010
Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / H450C
Mô tả vật lý: 359tr., 21cm
Chủ đề: Cuộc đời; Sự nghiệp cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Viết về Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc ở Việt Nam; Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và di sản Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất