...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Sở tư pháp, 1985
Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / B450L
Mô tả vật lý: 119tr., 21cm
Chủ đề: Luật hình sự; Việt Nam
Tóm tắt: Lệnh Hội đồng Nhà nước công bố Bộ Luật hình sự của nước Cộng Hòa XHCNVN Việt Nam. Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật hình sự của nước Cộng Hòa XHCNVN Việt Nam.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất