...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Mukhin, N.V.
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983
Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
Mô tả vật lý: 314tr., 22cm
Chủ đề: Giáo trình; Cơ học kết cấu
Tóm tắt: Nghiên cứu tính bất biến của hệ thanh phẳng. Các hệ tĩnh địch và siêu tĩnh. Tính dầm tĩnh định nhiều nhịp. Tính vòm ba khớp. Tính khung tĩnh định...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất