...
Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
Tác giả: Trương, Công Luận
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / T103L
Mô tả vật lý: 100tr., 28cm
Chủ đề: Lớp 9; Hóa học; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm Hiđrocacbon, nhiên liệu; Dẫn xuất của Hiđrocacbon, polime

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất