...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Văn Nghiên
Thông tin xb: H: Chính trị quốc gia, 1993
Ký hiệu xếp giá: 335(V) / M458S
Mô tả vật lý: 262tr., 19cm
Chủ đề: Quản lý kinh tế; Chính sách kinh tế; Quan điểm; Đổi mới
Tóm tắt: Quan điểm về đổi mới chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế, kinh tế thị trường, sở hữu, các thành phần kinh tế, công bằng xã hội trong kinh tế, ... quan điểm về chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả, kinh tế mở và kinh tế đối ngoại

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất