...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Bá Linh
Thông tin xb: H.: Công an Nhân dân, 2005
Ký hiệu xếp giá: 3K5H6.3 / CH500T
Mô tả vật lý: 399tr., 21cm
Tóm tắt: Những bài viết đề cặp đến nhiều mảng trong cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến về lý luận và thực tiển cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất