...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Thông tin xb: H.: Lao động, 2003
Ký hiệu xếp giá: 32(V),3K5H6 / T550T
Mô tả vật lý: 527tr., 27cm
Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội
Tóm tắt: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Những nội dung cơ bản, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (Trích tác phẩm Hồ Chí Minh-Toàn tập Xuất bản 1995-1996)

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất