...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2003
Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450L
Mô tả vật lý: 429tr., 19cm
Chủ đề: Quy định pháp luật; Luật dân sự
Tóm tắt: Bộ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất