...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Stalin, J.
Thông tin xb: H: Sự thật, 1973
Ký hiệu xếp giá: 33(X) / ST100L
Mô tả vật lý: 265tr., 19cm
Chủ đề: Kinh tế; Tài chính; Liên xô
Tóm tắt: Giới thiệu đường lối xây dựng kinh tế CNXH ở Liên Xô, trình bày những chính sách và biện pháp về thuế, giá cả, tín dụng, lưu thông tiền tệ và thương nghiệp. Những ý kiến về phân phối thu nhập quốc dân và ngân sách Nhà nước XHCN. Các vấn đề quản lý kinh tế, hạch toán kinh tế và bảo vệ tài sản XHCN

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất