...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2007
Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
Mô tả vật lý: 264tr., 19cm
Chủ đề: Bộ Luật hình sự; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản pháp luật của chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về việc thi hành Bộ Luật hình sự, hướng dẫn áp dụng một số qui định trong phần chung của Bộ Luật hình sự năm 1999

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất