...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xb: H.: Thông tấn, 2009
Ký hiệu xếp giá: 338.9597 / N122C
Mô tả vật lý: 202tr., 21cm
Chủ đề: Tỉnh; Kinh tế XHCN
Tóm tắt: Những thay đổi cơ bản trong vai trò của chính quyền cấp tỉnh khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất