...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Miller, Edward
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2016
Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / L305M
Mô tả vật lý: 547tr., 24cm
Chủ đề: Lịch sử; Chiến tranh Việt Nam; Liên minh
Tóm tắt: Gồm những luận điểm đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa cộng sản; cách mạng miền Nam; phong trào Đồng khởi; về cá nhân Ngô Đình Diệm; nguyên nhân dẫn đến thất bại của chính quyền Sài Gòn...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất