...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2015
Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / NG527L
Mô tả vật lý: 363tr., 21cm
Chủ đề: Sự nghiệp; Tiểu sử; Cách mạng
Tóm tắt: Sách gồm 6 chương: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu; Những hoạt động cách mạng đầu tiên (1925-1931); Rèn luyện và tranh đấu trong nhà tù đế quốc (1931-1943); Tham gia lãnh đạo cách mạng Tháng Tám và xây dựng Nhà nước mới ở nước ta (8-1943 đến 12-1946); Góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1946-1956); Nỗ lực xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh (1956-1969); Phấn đấu vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1969-1979); Tấm gương sáng ngời ...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất