...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm, Mậu Tuyển
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2016
Ký hiệu xếp giá: 301.09597 / C430N
Mô tả vật lý: 210tr., 21cm
Chủ đề: Con người mới XHCN; Định hướng
Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Lý luận về con người và sự hình thành con người mới; Con người mới ở nước ta hiện nay - những nhân tố ảnh hưởng chính; Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiên nay.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất