...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Huỳnh, Tôn Nghĩa
Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Ký hiệu xếp giá: 005.7565 / H561D
Mô tả vật lý: 399tr., 24cm
Chủ đề: Lập trình; Tin học
Tóm tắt: Gồm 13 bài: Tổng quan về ACCESS; TABLE - Bảng dữ liệu; Thao tác trên bảng dữ liệu; QUERY - Bảng truy vấn; FORM - Biểu mẫu; REPORT - Báo biểu; Tạo tập lệnh (MACRO); Giới thiệu ngôn ngữ VBA; Làm việc với đối tượng trong ACCESS, RECORDSET trong mô hình DAO; Làm việc với đối tượng DOCMD; Xử lý lỗi chương trình; Tạo các tiện ích cho chương trình.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất