...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyên Nguyên
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001
Ký hiệu xếp giá: 32(V)1 / NG527N
Mô tả vật lý: 465tr., 21cm.
Chủ đề: Toàn cầu hóa; Chính trị Việt Nam; Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Tìm hiểu thế giới và tổng kết kinh nghiệm tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế và đối ngoại. Trình bày những suy tư, bức xúc trong sự nghiệp phát triển đất nước...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất