Tìm thấy 186 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Terzani, Tiziano
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / GI-103P
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn, Minh Tâm
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / C514Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / TH107Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Tác giả: Sơn Tùng
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043092 / T527T
  Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
 • 5.
  Tác giả: Trần, Hữu Huy
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / M458S
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Mã, Thiện Đồng
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / B308Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / T306S
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Lý, Nhân
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2018
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043092 / TR121L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Trần, Hữu Huy
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2018
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / M118T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
  Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / N114M
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất