Tìm thấy 14 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B312L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: H.: Lao động, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 347.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb. Hồng Đức, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 347.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
 • 7.
  Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Việt Nam CHXHCN
  Thông tin xuất bản: H: Chính trị quốc gia, 1999
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Thông tin xuất bản: H: Văn phòng Chính phủ, 1996
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất