Tìm thấy 11 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 345.597002632 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 345.597002632 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Thông tin xuất bản: H.: Lao động, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2007
  Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Việt Nam (CHXHCN)
  Thông tin xuất bản: H: Nxb.Hà Nội, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / V308
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Sở tư pháp, 1985
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / B450L
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất