Tìm thấy 12 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Quế, Thị Mai Hương
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 306.4309597 / V115H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn, Duy Bắc
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
  Ký hiệu xếp giá: 306.4309597 / V115H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Duy Bắc
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 306.4309597 / V115H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 370.59703 / T550Đ
  Loại CSDL: Sách bộ - BG chung
 • 5.
  Tác giả: Lê, Thanh Bình
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 351.597 / M458S
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiến
  Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 34(V)15 / QU105L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 370(N44/45) / V115H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 37(03) / T550Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 37(N46) / V115H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Tác giả: Dương Thiệu Tống
  Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 37(V) / S523N
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất